Tussentijds verslag Zonnepark Ecofactorij

Zonnepark Ecofactorij is nu ruim 9 maanden operationeel. De zonnigste maanden van dit jaar zijn voorbij en het is tijd om de balans op te maken hoe het zonnepark functioneert. Dit is een tussentijds technisch verslag en een opmaat voor het jaarverslag dat begin 2018 aan de deelnemers zal worden toegestuurd. In het jaarverslag zal ook verantwoording over de financiën worden gegeven.

Eerste uitkering in januari

De uitkering over 2017 zal in de eerste helft van januari 2018 overgemaakt worden. Deze uitkering zal gebaseerd zijn op het voorlopige resultaat. De definitieve cijfers zullen naar verwachting pas in april 2018 bekend zijn. Deze kunnen namelijk pas gegeven worden op het moment dat de SDE-subsidie over de stroomproductie van 2017 definitief is vastgesteld.
Om de uitkering over 2017 toch in januari 2018 over te kunnen maken, werken we met een voorlopige uitkering. Deze voorlopige uitkering zal overigens slechts zeer beperkt afwijken van de definitieve uitkering. De correctie (is er iets teveel of te weinig uitbetaald) zal verrekenend worden met de voorlopige uitkering over 2018, die in januari 2019 overgemaakt wordt.
Voor de hoogte van de voorlopige uitkering is het belangrijk om te weten hoe het zonnepark in de praktijk presteert.

Hoe presteert Zonnepark Ecofactorij?

Om een beeld te krijgen of de zonnepanelen het goed doen moeten we ook weten hoe de zon het gedaan heeft. Als we dat weten hebben we een maatstaf om de opbrengst van de zonnepaneleninstallatie te beoordelen.

Om het functioneren van het zonnepark te beoordelen worden de volgende grootheden bekeken:

  • Zonnestraling Deelen van januari t/m september 2017,
  • Vergelijking van zonnestraling met de klimatologische zonnestraling.
  • Opbrengst klein en volledig zonnepark van januari t/m september 2017,
  • Vergelijking van de opbrengst met de verwachte opbrengst.

Zonnestraling Deelen

Station Deelen is het dichtstbijzijnde KNMI station waarvan zonparameters (instraling, zonuren) beschikbaar zijn. Deelen ligt op circa 18 km van de Ecofactorij. Het zal voorkomen dat de omstandigheden boven Deelen anders zijn dan boven het Zonnepark Ecofactorij, maar verwacht mag worden dat het niet veel verschil zal uitmaken. Vanaf 1988 worden op Deelen grootheden als instraling en zonuren gemeten. De periode 1988-2016 is op een jaar na voldoende lang om een klimatologisch gemiddelde te construeren. (Voor een klimatologisch gemiddelde is 30 jaar vereist.)

Figuur 1 De daggemiddelde instraling (J.cm-2) per maand in Deelen. Min/Max: maand met de laagste respectievelijk hoogste instraling over de periode ’88-’16; Gem: gemiddelde instraling per maand; 2017: daggemiddelde instraling in 2017.

Figuur 1 laat zien hoe de instraling in 2017 zich verhoudt tot het langjarig gemiddelde. Januari 2017 was de maand met de op een na hoogste instraling vergeleken met de reeks januarimaanden in de periode 1988-2016. Ook maart en mei 2017 waren maanden met hoge instraling. Februari had een zeer lage instraling, en ook juli, augustus en september lagen onder het langjarig gemiddelde.

Opbrengst Zonnepark Ecofactorij

Het zonnepark bestaat uit twee gedeelten, met ieder een aparte aansluiting. Het kleine gedeelte van 760 panelen is op 16 december 2016 aangesloten. Het grote gedeelte van het zonnepark van 1340 panelen is op 17 maart 2017 operationeel geworden.

Figuur 2 Verwachte en gerealiseerde opbrengst van het Zonnepark Ecofactorij (kWh/maand) voor het kleine zonnepark (760) en voor het totale zonnepark (2100).

Figuur 2 laat de verwachting en de realisatie van de opbrengst van het Zonnepark Ecofactorij zien. De verwachte opbrengst voor het eerste jaar is door Mulder Duurzaam (de installateur) afgegeven, en daarop is de business case van het park gebaseerd. (Zie het informatiememorandum voor meer achtergrond.) Voor de deskundigen: de verwachting is gebaseerd op 946 vollast-uren voor het zonnepark.

De verwachting is voor een heel jaar, niet per maand. De vertaling naar een verwachting per maand is gebaseerd op ervaringen bij andere zonneparken. Op hoofdlijnen zijn deze ervaringen hetzelfde, maar per maand worden soms licht uiteenlopende cijfers gerapporteerd. Vandaar dat de verwachtingen per maand minder zeker zijn. Dit zogenaamde jaarprofiel wijkt iets af van het jaarprofiel van de instraling van de zon. Doordat de zonnepanelen bij hoge temperaturen iets minder presteren dan bij lage temperaturen is het voorjaar (mei) in het algemeen gunstiger voor de opbrengst dan de zomer. Dit effect is ook op zonnepark Ecofactorij zichtbaar.

Van belang is vooral of de jaarverwachting gerealiseerd gaat worden.
Tabel 1 toont aan dat het kleine zonnepark over de eerste negen maanden 40 kWh achter op de verwachting loopt. Dit is een miniem en te verwaarlozen verschil. Rekening houdend met het feit dat de instraling 0,5% hoger dan gemiddeld is geweest wordt het tekort circa 220 kWh. En dat is nog steeds een te verwaarlozen verschil, namelijk 0,1%. Geconcludeerd kan worden dat de panelen het in lijn der verwachting doen.

Voor het grote park geldt eveneens dat de panelen het volgens de verwachting hebben gedaan. Echter, de vertraging met de start heeft een achterstand van ruim 32.000 kWh opgeleverd, waardoor de totale balans nog steeds een achterstand van 32.000 kWh is.
Deze achterstand in productie heeft geen negatieve gevolgen voor de uitkering in 2018 omdat ook de afschrijving van de installatie een kwartaal later in gaat. Daarover zal in het jaarverslag uitgebreider bericht worden.

Tabel 1           Cumulatieve opbrengst (kWh) van Zonnepark Ecofactorij

Klein (760)Groot (1340)Totaal (2100)
Verwacht Jan-Dec197.714348.601546.315
Verwacht Jan-Sep173.988306.769480.757
Realisatie Jan-Sep173.948273.998447.946
Gemist Jan-Maart032.69632.696
Realisatie + Gemist173.948306.694480.642

 

Conclusies

  • De instraling door de zon is over de eerste 9 maanden van 2017 vrijwel gelijk aan het langjarig gemiddelde.
  • De panelen presteren conform verwachting.
  • De achterstand in opbrengst voor het gehele zonnepark (door de verlate start van het grote gedeelte van het zonnepark) zal niet voor eind december 2017 zijn ingelopen.
  • De verwachting is dat de eerste uitkering in 2018 in lijn zal zijn met de in het businessplan gepresenteerde prognose.