Tussentijds verslag Zonnepark Ecofactorij

Zonnepark Ecofactorij is nu ruim 9 maanden operationeel. De zonnigste maanden van dit jaar zijn voorbij en het is tijd om de balans op te maken hoe het zonnepark functioneert. Dit is een tussentijds technisch verslag en een opmaat voor het jaarverslag dat begin 2018 aan de deelnemers zal worden toegestuurd. In het jaarverslag zal ook verantwoording over de financiën worden gegeven.

Eerste uitkering in januari

De uitkering over 2017 zal in de eerste helft van januari 2018 overgemaakt worden. Deze uitkering zal gebaseerd zijn op het voorlopige resultaat. De definitieve cijfers zullen naar verwachting pas in april 2018 bekend zijn. Deze kunnen namelijk pas gegeven worden op het moment dat de SDE-subsidie over de stroomproductie van 2017 definitief is vastgesteld.
Om de uitkering over 2017 toch in januari 2018 over te kunnen maken, werken we met een voorlopige uitkering. Deze voorlopige uitkering zal overigens slechts zeer beperkt afwijken van de definitieve uitkering. De correctie (is er iets teveel of te weinig uitbetaald) zal verrekenend worden met de voorlopige uitkering over 2018, die in januari 2019 overgemaakt wordt.
Voor de hoogte van de voorlopige uitkering is het belangrijk om te weten hoe het zonnepark in de praktijk presteert.

Hoe presteert Zonnepark Ecofactorij?

Om een beeld te krijgen of de zonnepanelen het goed doen moeten we ook weten hoe de zon het gedaan heeft. Als we dat weten hebben we een maatstaf om de opbrengst van de zonnepaneleninstallatie te beoordelen.

Om het functioneren van het zonnepark te beoordelen worden de volgende grootheden bekeken:

 • Zonnestraling Deelen van januari t/m september 2017,
 • Vergelijking van zonnestraling met de klimatologische zonnestraling.
 • Opbrengst klein en volledig zonnepark van januari t/m september 2017,
 • Vergelijking van de opbrengst met de verwachte opbrengst.

Zonnestraling Deelen

Station Deelen is het dichtstbijzijnde KNMI station waarvan zonparameters (instraling, zonuren) beschikbaar zijn. Deelen ligt op circa 18 km van de Ecofactorij. Het zal voorkomen dat de omstandigheden boven Deelen anders zijn dan boven het Zonnepark Ecofactorij, maar verwacht mag worden dat het niet veel verschil zal uitmaken. Vanaf 1988 worden op Deelen grootheden als instraling en zonuren gemeten. De periode 1988-2016 is op een jaar na voldoende lang om een klimatologisch gemiddelde te construeren. (Voor een klimatologisch gemiddelde is 30 jaar vereist.)

Figuur 1 De daggemiddelde instraling (J.cm-2) per maand in Deelen. Min/Max: maand met de laagste respectievelijk hoogste instraling over de periode ’88-’16; Gem: gemiddelde instraling per maand; 2017: daggemiddelde instraling in 2017.

Figuur 1 laat zien hoe de instraling in 2017 zich verhoudt tot het langjarig gemiddelde. Januari 2017 was de maand met de op een na hoogste instraling vergeleken met de reeks januarimaanden in de periode 1988-2016. Ook maart en mei 2017 waren maanden met hoge instraling. Februari had een zeer lage instraling, en ook juli, augustus en september lagen onder het langjarig gemiddelde.

Opbrengst Zonnepark Ecofactorij

Het zonnepark bestaat uit twee gedeelten, met ieder een aparte aansluiting. Het kleine gedeelte van 760 panelen is op 16 december 2016 aangesloten. Het grote gedeelte van het zonnepark van 1340 panelen is op 17 maart 2017 operationeel geworden.

Figuur 2 Verwachte en gerealiseerde opbrengst van het Zonnepark Ecofactorij (kWh/maand) voor het kleine zonnepark (760) en voor het totale zonnepark (2100).

Figuur 2 laat de verwachting en de realisatie van de opbrengst van het Zonnepark Ecofactorij zien. De verwachte opbrengst voor het eerste jaar is door Mulder Duurzaam (de installateur) afgegeven, en daarop is de business case van het park gebaseerd. (Zie het informatiememorandum voor meer achtergrond.) Voor de deskundigen: de verwachting is gebaseerd op 946 vollast-uren voor het zonnepark.

De verwachting is voor een heel jaar, niet per maand. De vertaling naar een verwachting per maand is gebaseerd op ervaringen bij andere zonneparken. Op hoofdlijnen zijn deze ervaringen hetzelfde, maar per maand worden soms licht uiteenlopende cijfers gerapporteerd. Vandaar dat de verwachtingen per maand minder zeker zijn. Dit zogenaamde jaarprofiel wijkt iets af van het jaarprofiel van de instraling van de zon. Doordat de zonnepanelen bij hoge temperaturen iets minder presteren dan bij lage temperaturen is het voorjaar (mei) in het algemeen gunstiger voor de opbrengst dan de zomer. Dit effect is ook op zonnepark Ecofactorij zichtbaar.

Van belang is vooral of de jaarverwachting gerealiseerd gaat worden.
Tabel 1 toont aan dat het kleine zonnepark over de eerste negen maanden 40 kWh achter op de verwachting loopt. Dit is een miniem en te verwaarlozen verschil. Rekening houdend met het feit dat de instraling 0,5% hoger dan gemiddeld is geweest wordt het tekort circa 220 kWh. En dat is nog steeds een te verwaarlozen verschil, namelijk 0,1%. Geconcludeerd kan worden dat de panelen het in lijn der verwachting doen.

Voor het grote park geldt eveneens dat de panelen het volgens de verwachting hebben gedaan. Echter, de vertraging met de start heeft een achterstand van ruim 32.000 kWh opgeleverd, waardoor de totale balans nog steeds een achterstand van 32.000 kWh is.
Deze achterstand in productie heeft geen negatieve gevolgen voor de uitkering in 2018 omdat ook de afschrijving van de installatie een kwartaal later in gaat. Daarover zal in het jaarverslag uitgebreider bericht worden.

Tabel 1           Cumulatieve opbrengst (kWh) van Zonnepark Ecofactorij

Klein (760)Groot (1340)Totaal (2100)
Verwacht Jan-Dec197.714348.601546.315
Verwacht Jan-Sep173.988306.769480.757
Realisatie Jan-Sep173.948273.998447.946
Gemist Jan-Maart032.69632.696
Realisatie + Gemist173.948306.694480.642

 

Conclusies

 • De instraling door de zon is over de eerste 9 maanden van 2017 vrijwel gelijk aan het langjarig gemiddelde.
 • De panelen presteren conform verwachting.
 • De achterstand in opbrengst voor het gehele zonnepark (door de verlate start van het grote gedeelte van het zonnepark) zal niet voor eind december 2017 zijn ingelopen.
 • De verwachting is dat de eerste uitkering in 2018 in lijn zal zijn met de in het businessplan gepresenteerde prognose.

Zonnepark Ecofactorij: the movie

Wereldwijd is het een trend: steeds meer zonnedaken en zonneweides gaan ons voorzien van schone, hernieuwbare energie. Vaak zijn ze eigendom van een collectief. In Apeldoorn is Zonnepark Ecofactorij een voorbeeld. In dit filmpje zie je niet alleen hoe mooi 2100 panelen eruit zien, maar ook waarom een park als dit belangrijk is voor Apeldoorn.

Een drone brengt het enorme zonnepark pas echt in beeld. De 2100 zonnepanelen op bedrijventerrein Ecofactorij zie je niet liggen vanaf de weg. Als je het 14 meter hoge pand aan de IJsseldijk beklimt via de steile trappen, kom je op het dak. Maar ook dan kun je onmogelijk alle panelen tegelijk zien liggen. Pas vanaf een flinke hoogte is zichtbaar hoeveel zonnepanelen 2100 zijn.

Lokale bedrijven

Het zonnepark is een initiatief van deA, de lokale energiecoöperatie van en voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. Met elkaar willen we Apeldoorn duurzamer maken. Zonnepark Ecofactorij is daar wat ons betreft een prachtig voorbeeld van. Wij denken dat het helpt en ook echt werkt als je elkaar lokaal weet te vinden en kunt samenwerken. Daarom werken het liefst samen met lokale partners. Dat versterkt de Apeldoornse economie. Dat is het handig en praktisch voor de samenwerking.

Gemeente

Iedereen kan meedoen met Zonnepark Ecofactorij. Inschrijven kon vanaf 1 paneel tot en met grote aantallen. We vinden het belangrijk dat iedereen kan bijdrage aan schone energie voor Apeldoorn. In totaal hebben 185 mensen geïnvesteerd. Mensen blijken mee te doen vanwege de duurzaamheid in combinatie met de opbrengst.
Gemeente Apeldoorn kocht 159 panelen, één voor elke 1000 inwoners. Wethouder Sandman: “Een mooi voorbeeld van wat er allemaal kan. Er zijn nog veel daken beschikbaar in Apeldoorn, dus ik zie fantastisch veel mogelijkheden.”

Leuke start

Nu is 2100 natuurlijk veel, vooral als je ertussen staat. Als we kijken naar de ambitie van onze eigen gemeente Apeldoorn zou je het ‘een leuke start’ kunnen noemen. Het doel is om in 2020 10 MWp aan nieuw zonne-energievermogen te realiseren. Dit komt overeen met circa 40.000 nieuwe zonnepanelen! En dan hebben we het alleen nog maar over de extra zonne-energie.
Zonnepark Ecofactorij laat in ieder geval zien dat het mogelijk is om grootschalig schone energie op te wekken in Apeldoorn. Dat het helpt als we de handen ineen slaan in een coöperatie, dat het werkt als Apeldoornse bedrijven met elkaar in contact komen. Wat ons betreft smaakt dit naar meer.

Zonnig voorjaar

Voorjaar 2017 is zonnig verlopen en ook het eerste gedeelte van de maand juni laat veel zon zien. Dat zien we ook in de opbrengst van het zonnepark Ecofactorij.
Net als in ons januari-bericht vergelijken we de opbrengst van de maand mei met de zonneschijn op het meest nabije KNMI-station: Deelen. Het zonnepark is sinds 17 maart 2100 panelen groot, maar om de vergelijking met de resultaten van januari mogelijk te maken, presenteren we hier opnieuw de opbrengst van het kleine gedeelte van het zonnepark, bestaande uit 760 panelen.

Uit de figuur blijkt dat wat de panelen aan energie opbrengen mooi parallel loopt met de kracht van de zon. Beide krommen volgen elkaar op de voet. Ongeveer 16% van de zonne-energie wordt door de panelen omgezet in stroom.
Door het mooie weer van de afgelopen weken en maanden en door het goed presteren van de panelen loopt de opbrengst van het kleine gedeelte voor op schema. Het tweede gedeelte van het park (1340 panelen) begon door de verlate start met een achterstand, maar is bezig die achterstand in te halen.

Actuele opbrengst>

Eerste zonnepanelen Zonnepark Ecofactorij leveren energie

Afgelopen maand werd er hard gewerkt op én onder het dak van firma Oosterberg aan de IJsseldijk. Eerst legde Mulder Duurzaam onder het dak dikke leidingen aan van 150 meter lang naar de schakelkasten waarmee de stroom aan het netwerk geleverd wordt.
Op donderdag 8 december begonnen de werkzaamheden op het dak. Alle materialen werden met een kraan naar het dak gehesen.

Meer dan zonnepanelen

Op het dak wordt een onderstel neergezet waarin de zonnepanelen worden vastgeklikt. Ballast voorkomt dat de panelen wegwaaien. Van de zonnepanelen lopen kabels naar omvormers. Die zetten de gelijkstroom om in wisselstroom, zoals we dat op het elektriciteitsnet hebben. Van de omvormers naar de verdeelkast en vanaf de verdeelkast gaan zware kabels naar de schakelkast. Het grote vermogen wordt het zonnepark op twee punten aangesloten op het elektriciteitsnet van de Ecofactorij. Eén bestaand aansluitpunt en een extra, nieuw aansluitpunt. Voor dit nieuwe aansluitpunt is onder de grond nog een extra kabel van honderd meter aangelegd naar het transformatorhuisje van het elektriciteitsnet. Op beide aansluitpunten zijn extra meters geplaatst, die vastleggen hoeveel energie het zonnedak heeft opgewekt. Dat is belangrijk voor de afrekening met de subsidieverstrekker én voor u als deelnemer.

Ze doen het!

Het eerste deel van het dak, 760 panelen, is inmiddels aangesloten. Die panelen wekken per 22 december energie op. De planning is dat het tweede deel van het dak januari wordt aangelegd en aangesloten. Dat is later dan de aanvankelijk de bedoeling was. Gezien de hoogte van het dak is in een later stadium gekozen voor een ander type onderstel met andere ballast zodat de installatie meer wind kan hebben. Van dit type onderstel waren in december geen 2100 stuks beschikbaar, in januari wordt de rest geleverd. We houden u op de hoogte.

Zonnepark Ecofactorij vol

Zonnepark Ecofactorij is uitverkocht.

Inschrijven is niet meer mogelijk. Mocht u belangstelling hebben voor komende collectieve zonnedaken, schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief, we houden u dan op de hoogte van onze initiatieven.

Wat levert een ZonDeel op?

Door een ZonDeel te kopen, lever je als deelnemer een mooie bijdrage aan meer duurzame opwekking direct in de buurt. Dat is waar deA voor staat: meer duurzame energie van en voor Apeldoorn. Daarnaast levert een ZonDeel je ook financieel voordeel op. 

Een ZonDeel kost €335,- en is te beschouwen als een lening van de deelnemer aan deA. Dit bedrag wordt in 15 jaar, jaarlijks afgelost. Naast het vaste bedrag aan aflossing, wordt ook jaarlijks de variabele rentebonus uitgekeerd. Het verwachte rendement (conform IRR) over 15 jaar bedraagt 4,65% per jaar. Dan heb je na 15 jaar in totaal €471 per ZonDeel teruggekregen.

Meer over het rendement>

Een ZonDeel in het kort
Om het Zonnepark Ecofactorij te financieren geeft deA ZonDelen uit, waarbij elk ZonDeel voor één zonnepaneel staat. Het Zonnepark bestaat uit maximaal 2100 zonnepanelen. Er zijn daarom maximaal 2100 ZonDelen uit te geven. Particulieren en bedrijven die ZonDelen kopen zijn deelnemers van Zonnepark Ecofactorij.

Zonnepark Ecofactorij in zeven stappen

Meedoen met zonnepark Ecofactorij, hoe gaat dat eigenlijk? Bekijk hier de zeven stappen

 • Vinkje Stap 1 Inschrijven

  Schrijf je in op voor een of meer ZonDelen.

  Vinkje Stap 2 Email

  Je krijgt een bevestiging per mail. Vanaf dit moment houden we je via email op de hoogte van de stand van zaken van Zonnepark Ecofactorij.

  Vinkje Stap 3 Factuur

  Je krijgt een factuur. Facturering vindt plaats als er meer dan 1000 ZonDelen zijn verkocht en het zonnepark doorgaat.

  Vinkje Stap 4 Betalen

  Zodra de betaling binnen is, ben je deelnemer van Zonnepark Ecofactorij.

  Vinkje Stap 5 Bouw

  Start bouw verwacht in oktober 2016

  Vinkje Stap 6 Energielevering

  Eerste energielevering januari 2017

  Vinkje Stap 7 Uitbetalen

  Jaarlijkse uitbetaling, eerste uitbetaling januari 2018

Inschrijven Zonnepark Ecofactorij

Energieverbruik verduurzamen
Wie zijn energiegebruik wil verduurzamen, kan dat doen op eigen dak, of door deel te nemen aan Zonnepark Ecofactorij. Je levert een concrete bijdrage door extra duurzame opwek op te wekken en daarnaast is het gewoon een prima investering. Zonnepark Ecofactorij maakt zonnepanelen mogelijk op een ander dak.

Lig jij straks ook op ons dak?

deA start werving Zonnepark Ecofactorij

Op donderdag 16 juni starten we met de verkoop van 2100 ZonDelen voor Zonnepark Ecofactorij. Leden van onze energiecoöperatie kunnen vanaf aanstaande zaterdag inschrijven. Daarmee komt de realisering van een grootschalig zonnepark op bedrijventerrein de Ecofactorij een grote stap dichterbij.

Het geplande zonnepark maakt zonne-energie mogelijk voor mensen en bedrijven die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen leggen en die hun energieverbruik toch willen verduurzamen. Zij kunnen ZonDelen kopen waarmee één-op-één zonnepanelen worden gelegd op het dak van een grote bedrijfsruimte aan de Ecofactorij. Ook voor mensen die met hun spaargeld een impuls willen geven aan duurzame energievoorziening van Apeldoorn, is het park een kans.

Bedrijven
Bedrijven kunnen met aankoop van de ZonDelen hun energieverbruik  vergroenen. Met Zonnepark Ecofactorij kunnen bedrijven die vergroening ook aantonen.  deA biedt bedrijven aan om bij de ZonDelen de Garanties van Oorsprong te kopen, waarmee ze het bewijs van de duurzaamheid van hun energie.

Partners
deA realiseert Zonnepark Ecofactorij in nauwe samenwerking met het parkmanagement van de Ecofactorij, met dakeigenaar Henk van de Scheur en firma Oosterberg, gevestigd in het pand en tevens leverancier van de zonnepanelen. Het zonnedak wordt geïnstalleerd door installatiebedrijf Mulder Duurzaam. Het zonnepark is onderdeel van het plan om op de Ecofactorij slimmer om te gaan met vraag en aanbod van energie.

Snelle actie
Het zonnepark sluit nauw aan bij een wereldwijde ontwikkeling om over te stappen van fossiele, vervuilende brandstoffen naar duurzame, schone energie. Ook elders in Nederland verrijzen grote zonnedaken en zonneparken, zoals op Ameland, in Den Bosch en Zwolle. De crowdfunding die de installaties mogelijk maakt, loopt vaak zeer voorspoedig en de verkoop van participaties gaat snel.

Planning
De online inschrijving voor ZonDelen op Zonnepark Ecofactorij start op 16 juni nadat om 16.30 het officiële startsein van de campagne is gegeven. Leden van deA (Duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn) krijgen vanaf 11 juni de mogelijkheid voor een voorinschrijving. Zij krijgen hierover a.s. vrijdag bericht.  Leden van deA krijgen € 50  korting op het eerste ZonDeel dat ze kopen. De installatie van de panelen is gepland vanaf september zodat het grote zonnedak vanaf november elektriciteit kan opwekken. ZonDeelhouders kunnen de opbrengst van de panelen dan online bekijken.

Voor wie?

Zonne-energie is schone, duurzame energie. Wie zijn energiegebruik wil verduurzamen, kan dat doen op eigen dak, of door zonnepanelen op Zonnepark Ecofactorij. Ook voor wie wil investeren in eerlijke energie in de regio, is zonnepark Ecofactorij een aantrekkelijke mogelijkheid. Zonnepark Ecofactorij maakt zonnepanelen mogelijk op een ander dak.

Lig jij al op ons dak?>

Niet op eigen dak?
Zonnepark Ecofactorij is een goede optie voor wie kiest voor panelen op een ander dak. Zonnepanelen zijn namelijk niet voor ieder dak geschikt. Bijvoorbeeld wanneer:

– Een dak ongunstig ligt ten opzichte van de zon.
– Een dak wordt overschaduwd door bomen of andere gebouwen
– Zonnepanelen ontsierend zijn op het dak.
– U in een appartement of gehuurd woont en het plaatsen van zonnepanelen niet toegestaan is
– het bedrijf of organisatie geen geschikt dak heeft
– de eigenaar opziet tegen het plaatsen en het beheer van de zonnepanelen.

Zondelen kopen op zonnepark Ecofactorij maakt zonne-energie toch mogelijk.
Lig jij straks ook op ons dak?>

Goede redenen
Deelnemen aan zonnepark Ecofactorij kan ook om andere redenen.
– U wilt spaargeld in duurzame projecten investeren
– Deelnemen draagt eraan bij uw huisvesting CO2-neutraal te maken.
– U wilt geen grote installatie kopen maar toch voor een klein bedrag investeren in zonne-energie
– U wilt bijdragen aan een toekomstgerichte ontwikkeling van Apeldoorn

Zondelen van zonnepark Ecofactorij zijn een aantrekkelijk investering in een duurzaam doel.
Lig jij straks ook op ons dak?>

Leden eerst
Zonnepark Ecofactorij is een project van deA. We zijn een energiecoöperatie in Apeldoorn. De verkoop van zondelen start daarom eerst bij onze leden, daarna is de verkoop voor iedereen toegankelijk. Wilt u ook meedoen aan verduurzaming van Apeldoorn? Word lid>

Stand van Zaken

deA werkt aan het realiseren van een groot zonnepanelenproject op de
Ecofactorij. Dit park maakt zonnepanelen mogelijk voor personen en
bedrijven die om wat voor reden dan ook niet kiezen voor zonnepanelen
op hun eigen dak. De stand van zaken.

Afgelopen september organiseerden we een speciale vergadering om de
leden te informeren over Zonnepark Ecofactorij. Kort daarop bleek dat
deA met de pandeigenaar geen overeenstemming kon bereiken over het
recht van opstal, een essentieel onderdeel van het zonnepark. deA is
nu met een nieuwe pandeigenaar en met firma Oosterberg tot een
akkoord gekomen over de aanleg van een zonnepark op IJsseldijk 8,
het pand waarin de firma Oosterberg gevestigd is, schuin
tegenover het ‘groene blaadje’ waar de deA zit.

Volgende fase
Het zonnepark is nu in behandeling bij de Rijksdienst Voor
Ondernemend Nederland (RVO). Binnenkort gaan we met de RVO in gesprek.
Als de RVO groen licht heeft gegeven kunnen we de werving starten. We
hopen u daarom over enkele maanden te kunnen berichten dat we starten
met de verkoop van zon-delen op Zonnepark Ecofactorij.